เพลิงแพร (2519)
เพลิงแพร (2519/1976) ข้อความบนใบปิด ประสารมิตรภาพยนตร์ เสนอ สมบัติ เมทะนี อรัญญา นามวงษ์ ชนะ ศรีอุบล จารุวรรณ ปัญโญภาส อนันต์ สัมมาทรัพย์ บาหยัน พันธุ์โสภา ฑัต เอกฑัต, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, พีระศักดิ์, มารศรี อิศรางกูร, รัตนสิทธิ์, มาลี เวชประเสริฐ, ศักดิ์ ศรีภูมิ, บอนนี่, สุรศักดิ์, ตุ๊กตา จินดานุช เพลิงแพร ของ บุษยมาส ส.อาสนจินดา สร้างบท แสงยากร กำกับ ประสาร เลี่ยวไพโรจน์ อำนวยการสร้าง วิเชียร ถ่ายภาพ วิธาน กำกับบท สน่ำ สวนสุจริต จัดจำหน่าย

กำลังแสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 1 รายการ