คุณหญิงพวงแข (2524)
คุณหญิงพวงแข (2524/1981) ข้อความบนใบปิด พี.ที.โปรดัคชั่น โดย ภัทรพงศ์ อรรถพรรังษี ก.สุรางคนางค์ ขอมอบ มาลัยเกียรติยศให้กับ ศักดิ์ศรีลูกผู้หญิงทุกท่าน คุณหญิงพวงแข ของ ก.สุรางคนางค์ พอเจตน์ แก่นเพชร เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์ พิศมัย วิไลศักดิ์ นาท ภูวนัย ธิติมา สังขพิทักษ์ เปียทิพย์ คุ้มวงศ์ อัญชลี ไชยศิริ มารศรี, เมตตา รุ่งรัตน์, มาลี เวชประเสริฐ, สุลาลีวัลย์ สุวรรณทัต และ จันทนา ศิริผล ทักษา สินชัย กำกับการแสดง ภัทรพงศ์ อรรถพรรังษี อำนวยการสร้าง เชาว์ มีคุณสุต ที่ปรึกษากำกับการแสดง เทียว ธารา สร้างบทภาพยนตร์ วัลลภ สินสำอางค์ (อ๊อด) ถ่ายภาพ

กำลังแสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 1 รายการ