อุษณีย์ อิศรานันท์

อุษณีย์ อิศรานันท์

นักแสดง

2500

นางตะเคียน

- โรย / นางตะเคียน