อำพล สวนสุข

อำพล สวนสุข หรือบางครั้งเขียน อัมพล สวนสุข