ภาวัช จารุนภัทร์

ภาวัช จารุนภัทร์

นักแสดง

2553

นางตะเคียน

- สมคิด

นักแสดง

2554

ตะวันเดือด

- (รับเชิญ)