ก.ศยามานนท์ (กาญจนา ศยามานนท์)

นักเขียน

2501

รมดี

- บทประพันธ์
2512

ความรักเจ้าขา

- บทประพันธ์