แสนซน (2525)
แสนซน (2525/1982) ข้อความบนใบปิด สันตะวินโปรดักชั่น โดย สันต์ สันตะวิน แก่นกล้า..ก๋ากั่น..ฮาน่ารัก แสนซน ของ เทพ เทวี จารุณี สุขสวัสดิ์ ไกรสร แสงอนันต์ ปวีณา ปิจเปี่ยมกิจ, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, สุพรรณี จิตต์เที่ยง, อดุลย์ กรีน, นภาพร หงสกุล, ทม วิศวชาติ, อดุลย์ ดุลยรัตน์, สมศักดิ์ ชัยสงคราม, จิระศักดิ์ ปิ่นสุวรรณ, พิสิษฐ์, จันตรี สาริกบุตร พบ 4 ยอดดาราเด็ก ด.ญ.ดวงตา, ด.ญ.จอย, ด.ช.สานิตย์, ด.ช.เอกชัย ประวิทย์ ลีลาไว กำกับการแสดง สันต์ สันตะวิน อำนวยการสร้าง ชาญ นาคเปลี่ยว ถ่ายภาพ สันตวินโปรดักชั่น จัดจำหน่าย คณะสันตะวินการละคร จัดทำละครวิทยุออกอากาศ

กำลังแสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 1 รายการ