คนหลายเมีย (2521)
คนหลายเมีย (2521/1978) ข้อความบนใบปิด ตรีเมฆภาพยนตร์ ผู้หญิง อยากมีผัว คนเดียว แต่ผู้ชาย อยากมีเมีย หลายคน คนหลายเมีย บทประพันธ์ พร น้ำเพชร สมบัติ เมทะนี พิศมัย วิไลศักดิ์ เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์ เศรษฐา ศิระฉายา, นิรุตติ์ ศิริจรรยา, สายัณห์ จันทรวิบูลย์, อุมา ไอยทิพย์, สุทธิจิตร วีระเดชกำแหง, สุวิน สว่างรัตน์, นริศรา สุระวิชัย ขอแนะนำ ฤทธิ์ ลือชา, ปวิตต์ นิมิตรวงศ์ และดารารับเชิญ สมชาย ฤกษ์ดี, บุญลาภ เลิศลาภ กำกับการแสดง วินิจ ภักดีวิจิตร อำนวยการสร้าง ประเทือง ตรีเมฆ ถ่ายภาพ สันทัด ศรีสัมพันธ์ (ที่มา :Thai Movie Posters)
หึง (2520)
หึง (2520/1977) ข้อความบนใบปิด ตรีเมฆภาพยนตร์ โดย ประเทือง ตรีเมฆ หึงสะบัด ฮาสนั่น จะสุขอื่นหมื่นแสนในแดนโลก มันไม่สุขซาบซึ้งเท่าหึงผัว หึง JEALOUSY สมบัติ เมทะนี อรัญญา นามวงษ์ ศิริขวัญ นันทศิริ นิรุตติ์ ศิริจรรยา, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, อดุลย์ ดุลยรัตน์, จรัสศรี สายะสิลปี, สุวิน สว่างรัตน์, อรสา อิศรางกูร, วรรณา วงศาโรจน์, โฉมฉาย ฉัตรวิไล, อุมา ไอยทิพย์, เมฆ เมืองกรุง, ดำ มนตรา, ล้อต๊อก ดารารับเชิญ อาจารย์บุญลาภ เลิศลาภ ธีระ แอคะรัจน์ ถ่ายภาพ ปิยะทีป เขียนบท ประเทือง ตรีเมฆ อำนวยการสร้าง รังสี ทัศนพยัคฆ์ กำกับการแสดง บางกอกการภาพยนตร์ จัดจำหน่าย

กำลังแสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 2 รายการ