ไสล พูนชัย

นักแสดง

2513

สิงห์สาวเสือ

- เสือหาญ
2509

เปลวสุริยา

- ราชมัน
2502

นางสิงห์เมืองเสือ

- ยอด ชั้นเชิงดี
2498

เพลิงโลกันต์

- เลิศลอย