ไพบูลย์ มาศมัณฑนะ

ไพบูลย์ มาศมัณฑนะ

ช่างภาพ

2496

เสียงสาป

- ถ่ายภาพ
2497

นกป่า

- ถ่ายภาพ