ไกรสร โกมลวิจิตร

นักเขียน

2513

ท่าจีน

- บทประพันธ์