โสภิณ สุรพีร์

นักเขียน

2516

กำนันถึก

- บทประพันธ์