โมเน่ต์ ภาริตา ริเริ่มกุล

ภาริตา ริเริ่มกุล ชื่อเล่น โมเน่ต์ เกิดวันที่ 4 สิงหาคม 2551 เป็นนักร้อง นักแสดง