โต้ง อภิชาติ วงศ์กาวี

อภิชาติ วงศ์กาวี ชื่อเล่น โต้ง ด้านการศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต