โฉม ปาริษา

โฉม ปาริษา

นักเขียน

2522

ไผ่สีทอง

- บทประพันธ์
2527

ไฟชีวิต

- บทประพันธ์