แอม ไอศวรรยา อริยะวัฒนา

ไอศวรรยา อริยะวัฒนา ชื่อเล่น แอม เกิด 18 สิงหาคม 2526 ด้านการศึกษา ปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สาขาโฆษณา

นักแสดง

2549

เพลงสุดท้าย

- สมหญิง ดาวราย