แฟ้ม พรภวิษย์ พุฒิเศรษฐกุล

พรภวิษย์ พุฒิเศรษฐกุล ชื่อเล่น: แฟ้ม ชื่ออังกฤษ : Fam Pornpawit Putthisethakul เป็นนักแสดงชาวไทย
  • วันเกิด : 9 ธันวาคม 2542
  • การศึกษา : วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม เอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ