แข ณ วังน้อย

นักเขียน

2496

ตรางดวงใจ

- บทประพันธ์
2497

ฟ้าแลบบนสาปไตย

- บทประพันธ์