แก๊ปเปอร์ วรฤทธิ์ นิลกลม

รฤทธิ์ นิลกลม ชื่อเล่น แก๊ปเปอร์ เกิดเมื่อ 14 มิถุนายน 2530 ด้านการศึกษา ศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก