เอก อนันตวงศ์

นักเขียน

2519

เสือกเกิดมาจน

- บทประพันธ์