เสริมศักดิ์ วงศ์พิไลวัฒน์

เสริมศักดิ์ วงศ์พิไลวัฒน์

โปรดักชั่น

2520

รถไฟ เรือเมล์ ลิเก ตำรวจ

- อำนวยการสร้าง