เพียรพร พลาดิสัย

นักเขียน

2516

ซำเหมา

- บทประพันธ์