เพาพงา

นักเขียน

2524

หมามุ่ย

- บทประพันธ์
2526

อย่าดีกว่า

- บทประพันธ์