เบญจนาท นฤมล

เบญจนาท นฤมล

นักเขียน

2519

แม่ม่ายใจถึง

- บทประพันธ์
2520

ทรามวัยใจเด็ด

- บทประพันธ์
2521

กามเทพหัวเราะ

- บทประพันธ์

นักเขียน

2541

กามเทพเล่นกล

- บทประพันธ์