เนื่องเนตร์ แผลงจันทึก

ช่างภาพ

2502

ซาเซียน

- ถ่ายภาพ
2510

ลูกกรอก

- ถ่ายภาพ