เนียนนิภา จงโยธา

เนียนนิภา จงโยธา

โปรดักชั่น

2518

ฝ้ายแกมแพร

- อำนวยการสร้าง
2519

เสือกเกิดมาจน

- อำนวยการสร้าง