เนย ธันย์ชนก กาญจโนภาส

เนย ธันย์ชนก กาญจโนภาส เกิด 2539 ด้านการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นักแสดง

2562

เป็นต่อ 2019

- น้องวาว (Ep.8) (รับเชิญ)