เทียบรัตน์ คทธาคนี

เทียบรัตน์ คทธาคนี

โปรดักชั่น

2510

สิงห์สองแผ่นดิน

- อำนวยการสร้าง