เตอร์ สิทธา ธีรเวชมานนณ์

สิทธา ธีรเวชมานนณ์ ชื่อเล่น เตอร์