เฉลิมสวรรค์ ไพบูลย์พันธ์

นักแสดง

2551

องค์บาก 2

- ครูมายากล (รับเชิญ)