เจน ณฐมณฑ์ งามกนก

ณฐมณฑ์ งามกนก ชื่อเล่น เจน ด้านการศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชา การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ การประชาสัมพันธ์ สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

นักแสดง

2015

รัตนาวดี

- วิมล
2015

ปริศนา

- วิมล ราชพรรลภ