เกษม มั่นเสมอ

เกษม มั่นเสมอ

นักแสดง

2498

หลีหวั่น

- พ.อ. ฮง