เกริก คำนวณการ

เกริก คำนวณการ

นักแสดง

2522

สลักจิต

- เกริก