อาร์ อภิญญา รุ่งพิทักษ์มานะ

อภิญญา รุ่งพิทักษ์มานะ มีชื่อเล่นว่า อาร์ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง, ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานาฎศิลป์ไทยจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการจัดการวัฒนธรรม คณะบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าสู่วงการโดยมีความสามารถในการแสดงโขน ได้เข้าคัดเลือกเป็นนักแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติ ชุดจองถนน รับบทพระ ในการแสดงชุด "โขนนางลอย" ที่จัดขึ้นตามพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และมีผลงานภาพยนตร์เรื่อง "คนโขน" ตามมา การศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนแม่พระฟาติมา มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปริญญาตรี สาขานาฏยศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท สาขาการจัดการทางวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูร