อาม อนุสรณ์ สร้อยสงิม

อนุสรณ์ สร้อยสงิม ชื่อเล่น อาม เกิด 23 พฤษภาคม 2532