อาทิตย์ อรุณกร

โปรดักชั่น

2527

เสือล่าสิงห์

- อำนวยการสร้าง