อาทิตย์ ทรงกลด

นักเขียน

2521

2 สิงห์เอเซีย

- บทประพันธ์
2528

หนึ่งในล้าน

- บทประพันธ์