อัสนี สุวรรณทัต

อัสนี สุวรรณทัต

ช่างภาพ

2514

ลมรักทะเลใต้

- ถ่ายภาพ
2515

หาดทรายแก้ว

- ถ่ายภาพ
2516

เตะฝุ่น

- ถ่ายภาพ
2517

กังหันชีวิต

- ถ่ายภาพ