อัมฤทธิ์ สุคนธชาติ 

โปรดักชั่น

2525

แค้นต้องฆ่า

- อำนวยการสร้าง