อัมพิกา ดาราวรรณ

อัมพิกา ดาราวรรณ

นักแสดง

นักแสดง

2523

ขุนศึก

- แม่เรไร