ออมสิน เมธันยวีร์ ภิวัฒธนพล

ชื่อ : เมธันยวีร์ ภิวัฒธนพล ชื่อเล่น: ออมสิน เกิด: 20 เมษายน 2537 การศึกษา : มหาวิทยาลัยพะเยา สาขาบริหารธุรกิจการท่องเที่ยว