ออมสิน วงษ์ระพี ครูส่ง

ออมสิน วงษ์ระพี ครูส่ง ชื่ออังกฤษ : Aomsin Wongrapee Krusong เป็นนักแสดงชาวไทย
  • เกิด : 14 สิงหาคม 2538
  • การศึกษา : คณะเศรษฐศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี