อรวรรณ โปร่งมณี

อรวรรณ โปร่งมณี

นักแสดง

2533

ทวิภพ

- คุณหญิงแสร์

นักแสดง

2521

สกาวเดือน

- สินี ราชไมตรี
2514

น้ำผึ้งขม

- แสงดาว