อมร ตาณพิเชษฐ์

อมร ตาณพิเชษฐ์

โปรดักชั่น

2513

บ้านวังแดง

- อำนวยการสร้าง
2514

คนึงหา

- อำนวยการสร้าง
2514

รุ้งทอง

- ดำเนินงานสร้าง
2516

ชลาลัย

- อำนวยการสร้าง
2517

คุณหญิงนอกทำเนียบ

- ดำเนินงานสร้าง
2518

ตัณหานักบุญ

- อำนวยการสร้าง