อนุศักดิ์ เจนจรัสสกุล

อนุศักดิ์ เจนจรัสสกุล

ช่างภาพ

2507

ลูกทาส

- ถ่ายภาพ
2507

เล็บเหล็ก

- ถ่ายภาพ
2508

พระรถ-เมรี

- ถ่ายภาพ
2508

ลูกนก

- ถ่ายภาพ
2508

ลูกหญิง

- ถ่ายภาพ
2508

หมอกสวาท

- ถ่ายภาพ
2509

แก้มทอง

- ถ่ายภาพ
2509

เพื่อนรัก

- ถ่ายภาพ