อนันต์ สุขใจชนะ

โปรดักชั่น

2527

ยุทธการกระดูกอ่อน

- อำนวยการสร้าง