หิรันย์

นักเขียน

2533

มูเซอดำ

- บทประพันธ์/บทภาพยนตร์
2535

ดอกไม้ร่วงที่สันทราย

- บทประพันธ์/บทภาพยนตร์