หม่อมเจ้ายาใจ จิตรพงศ์

ศาสตราจารย์ พันเอก หม่อมเจ้ายาใจ จิตรพงศ์ ประสูติ 28 ธันวาคม 2453 สิ้นชีพิตักษัย 28 พฤศจิกายน 2539 (85 ปี) เป็นพระโอรสใน สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ประสูติแต่หม่อมราชวงศ์โต จิตรพงศ์

อาร์ต

2484

พระเจ้าช้างเผือก

- กำกับศิลป์