ส.เงินยวง

นักเขียน

2510

บุญเพ็งหีบเหล็ก

- บทประพันธ์
2523

บุญเพ็งหีบเหล็ก

- บทประพันธ์