ส.ภาณุรังษี

ส.ภาณุรังษี

นักเขียน

2527

วัยแสบ

- บทประพันธ์
2528

หงส์ฟ้า

- บทประพันธ์
2528

2 คน 2 คม

- บทประพันธ์